persons Aelia Eudokia

General Info | TEI

Name Aelia Eudokia, None
Alternative Names
ID 17325
Gender female
Lifespan - 460-10-20
Collection(s)
  • QHOD
  • Uri(s) https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/17325/

    Texts

    Texts

    Textsnippet Protokoll